Đại Lợi SB
Đôi khi bạn download một tài liệu văn bản được viết bằng những font chữ "trên trời" không thể đọc được, và...
Bạn, Đại Lợi SB và người khác