LinhHon HuynhDe
Đôi khi bạn download một tài liệu văn bản được viết bằng những font chữ "trên trời" không thể đọc được, và...
Bạn, LinhHon HuynhDe và người khác